Regulamin rek...

 • Dołącz do nas

Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej  im. Feliksa Łoyki w Szropach w roku szkolnym 2024/2025

ZARZĄDZENIE NR 5/2024

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. FELIKSA ŁOYKI W SZROPACH

Z DNIA 21.02.2024 ROKU

W sprawie : wprowadzenia „ Regulaminu rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej im.  Feliksa Łoyki w Szropach w roku szkolnym 2024/2025”

Podstawa prawna:

 • Na podstawie art.154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z póź.zm.)
 • Zarządzenie nr 4/2024 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 19.01.2024 r.

§ 1.

Wprowadzam do użytku w Szkole Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach

„Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach”

 stanowiący załącznik nr 1 znajdujący się w Regulaminach

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej

im. Feliksa Łoyki w Szropach w roku szkolnym 2024/2025

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr  5/2024  Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach

z dnia 21.02.2024 r.

 

Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej im.  Feliksa Łoyki w Szropach

 

I. ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W roku szkolnym 2024/2025 spełnianie rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczynają dzieci:

 • urodzone w 2018 r.
 1. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 1. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie złożonego wniosku o przyjęcie do oddziału wychowania przedszkolnego.
 2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach mogą być przyjęte do oddziału wychowania przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.

W roku szkolnym 2024/2025 spełnianie wychowania przedszkolnego rozpoczynają dzieci:

 • urodzone w 2019 r., 2020 r., 2021 r.
 1. Do oddziału wychowania przedszkolnego przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie złożonego wniosku o przyjęcie do oddziału wychowania przedszkolnego.
 2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach mogą być przyjęte do oddziału wychowania przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami. 

II. ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

W roku szkolnym 2024/2025 obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się :

 1. Z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat – urodzone w 2017 r..
 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko , które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat – urodzone w 2018 r.
 • korzystało z wychowania przedszkolnego.
 • posiada opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości do podjęcia nauki w klasie pierwszej.

3. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców kandydata. Nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

4.  Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu . Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

III. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. 6 marca 2024 r.-24 marca 2024 r.– złożenie deklaracji o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym .
 2. 14 marca 2024r. – 04 kwietnia 2024 r. – zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i składanie wniosków o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy I. Termin w postępowaniu uzupełniającym 02 sierpnia 2024r.-19 sierpnia 2024r.
 3. 20 marca 2024r. -03 kwietnia 2024r. – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału wychowania przedszkolnego. Termin w postępowaniu uzupełniającym 02 sierpnia 2024 r.-07 sierpnia 2024 r.
 4. do 12 kwietnia 2024 r. – Prace komisji rekrutacyjnej . Termin w postępowaniu uzupełniającym 23 sierpnia 2024 r. ( dotyczy klasy I ) do 09 sierpnia 2024 (dotyczy oddziałów wychowania przedszkolnego).
 5. do 12 kwietnia 2024 r. podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy I . Termin w postępowaniu uzupełniającym 26 sierpnia 2024 r.
 6. do 11 kwietnia 2024 r. podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów wychowania przedszkolnego . Termin w postępowaniu uzupełniającym 14 sierpnia 2024 r.
 7. do 24 kwietnia 2024 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia . Termin w postępowaniu uzupełniającym 28 sierpnia 2024 r. (dotyczy klasy I ) do 26 sierpnia 2024 (dotyczy oddziałów wychowania przedszkolnego)
 8. 25-26 kwietnia 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych . Termin w postępowaniu uzupełniającym 29 sierpnia 2024 r. (dotyczy klasy I) do 23 sierpnia 2024 r. (dotyczy oddziałów wychowania przedszkolnego).

IV. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.
 2. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.

DOKUMENTACJA:

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego dziecka w oddziale przedszkolnym

Wniosek o przyjęcie do oddziału wychowania przedszkolnego

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do oddziału wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej z obwodu szkoły

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do szkoły

Regulamin Rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej im.Feliksa Łoyki w Szropach

Zarządzenie Nr 5.2024

Skip to content