REGULAMIN KON...

  • Dołącz do nas

REGULAMIN KONKURSU “Napisz wiersz o Polsce”

REGULAMIN KONKURSU “Napisz wiersz o Polsce” 

1. Konkurs “Napisz wiersz o Polsce” skierowany jest do uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej w Szropach.
2. Konkurs ma charakter indywidualny.
3. Zadanie konkursowe polegają na ułożeniu wiersza na urodziny Polski.
4. Udział ucznia w Konkursie należy zgłosić nauczycielom języka polskiego poprzez dostarczenie utworu. Ponadto należy dołączyć na odwrocie formułę zgody na udział w Projekcie “Piękna Nasza Polska Cała”.
5. Komisja konkursowa wyłoni laureatów. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są drobne nagrody rzeczowe, cząstkowe oceny celujące z języka polskiego. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pozytywny wpis do dziennika w kategorii “zachowanie”.
6. Wiersze oceniane będą przez komisję konkursową, w skład wejdą nauczyciele poloniści oraz nauczyciel bibliotekarz.
7. Wiersze należy składać do 5 listopada 2020 roku.
8. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi 9 XI 2020 roku.
9. Nagrodzone wiersze zostaną umieszczone na wystawie “Urodziny Polski” oraz stronach internetowych Szkoły i Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego “Piękna Nasza Polska Cała”.

Zasady uczestnictwa:
w konkursie może wziąć udział każdy zainteresowany uczeń,
przedmiotem konkursu jest ułożenia wiersza o Polsce.
Wymagania dotyczące konkursowego wiersza:
w całości stworzony przez autora,
temat wiersza nierozerwalnie związany z Polską,
artyzm utworu (także zastosowanie wiadomości nt. budowy wiersza),
dbałość o poprawność językową utworu.
Cele konkursu:
pogłębianie zainteresowań historią Polski, wzmocnienie tożsamości narodowej,
kształtowanie postawy patriotycznej,
uwrażliwianie na piękno ojczystego języka,
rozbudzenie kreatywności uczniów.
Kryteria oceny utworu:
przy ocenie utworu będzie brana pod uwagę treść, oryginalność ujęcia tematu, poprawność językowa (w tym ortograficzna i stylistyczna) oraz artyzm utworu.

………………………………………..…………………………………..…………..…………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

ZGODA UCZESTNICZENIA W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na udział mojego dziecka w projekcie pt. Piękna nasza Polska cała.

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka – imię i nazwisko, wiek, nazwa placówki w celu realizacji zadań i działań prowadzonych w ramach projektu pt. Piękna nasza Polska cała.

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas realizacji działań i zadań w ramach projektu pt. Piękna nasza Polska cała.

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka poprzez umieszczanie zdjęć, filmów na profilu facebook pt. Piękna nasza Polska cała w celu informacji i promocji projektu.

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka poprzez umieszczanie zdjęć, filmów w publikacjach, artykułach prasowych i folderach w celu informacji i promocji projektu.

*niewłaściwe skreślić

……………………………. ………..………..…………..
(miejscowość i data) (czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją zawartą w klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych dostępnej u szkolnego koordynatora projektu p. I. Kulik. Jednocześnie oświadczam, że mam świadomość, że każda zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie i należy zgłosić ją administratorowi danych.

 

Skip to content