Lepszy start ...

 • Dołącz do nas

Lepszy start – lepsza przyszłość

Program realizowany jest w ramach poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Program ,,Lepszy start – lepsza przyszłość”  – to cykl zajęć dydaktyczno –wyrównawczo – psychoedukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych. Program  ukierunkowany jest na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia.
Program w szczególności obejmuje:

 • dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia;
 • dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne ) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, nauk przyrodniczo-matematycznych;

W ramach programu w szkole będą się odbywały następujące zajęcia:

 • zespół dydaktyczno-wyrównawczy z języka polskiego w klasie I,II,III,IV,V i VI ( 1 godzina tygodniowo)
 • zespół dydaktyczno-wyrównawczy z matematyki w klasie I,II,III,IV,V i VI ( 1 godzina tygodniowo)
 • zespół dydaktyczno-wyrównawczy z przyrody w klasie I-II,III-IV,V-VI ( 1 godzina tygodniowo)
 • zajęcia pozalekcyjne przyrodnicze klasy I-VI (2 godziny tygodniowo)
 • zajęcia pozalekcyjne informatyczne klasy I-VI (2 godziny tygodniowo)
 • zajęcia pozalekcyjne matematyczne klasy IV-VI (2 godziny tygodniowo)
 • zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego klasy I-VI (2 godziny tygodniowo)
 • zajęcia pozalekcyjne z  języka niemieckiego klasy IV-VI (2 godziny tygodniowo)

Skip to content