Deklaracja do...

 • Dołącz do nas

Deklaracja dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Deklaracja dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Szkoła Podstawowa im. Feliksa Łoyki w Szropach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://szkola-szropy.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://szkola-szropy.pl/

Data publikacji strony internetowej: 31-10-2013

Strona internetowa nie jest aktualnie zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak możliwości zmiany kontrastu
 • brak możliwości zmiany wielkości czcionki
 • brak możliwości korzystania ze skrótów klawiaturowych
 • brak focusu wokół elementów nawigacyjnych
 • zdjęcia, które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają opisów
 • filmy, które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych

 

Szkoła Podstawowa im. Feliksa Łoyki w Szropach jest w tracie tworzenia nowej strony internetowej zgodnej z z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Aktualna strona internetowa szkoły będzie stroną archiwalną, dlatego nie jest modernizowana.

Oświadczenie sporządzono dnia 23-10-2020 r.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aktualnej i nowej strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Szkoły, adres poczty elektronicznej dyrektor.spszropy18@wp.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 55 267 01 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Feliksa Łoyki w Szropach; 82-410 Szropy 40

 1. Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia. Pierwsze znajduje się od ulicy głównej i prowadzą do niego schody (budynek stary). Do drugiego i trzeciego wejścia (budynek nowy) można przejść z parkingu, nie ma tam ograniczeń w postaci schodów. Bezpośrednio przy dwóch drzwiach wejściowych do budynków istnieją podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Wejścia bezpośrednie są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Od strony utwardzonego placu znajdują się dwa wyjścia ewakuacyjne. Od strony parkingu znajduje się odrębne wejście bezpośrednio do kuchni ograniczone schodami.
 2. W budynku starym na każdym poziomie (piwnica, parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.
 3. Budynek nowy stanowi obiekt parterowy z dużym korytarzem.
 4. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w nowym ciągu budynku.
 5. Bezpośrednio przed terenem szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych, miejsca parkingowe nie są oznakowane.
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 7. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skip to content