Regulamin prz...

 • Dołącz do nas

Regulamin przyznawania nagród Wójta Gminy Stary Targ za wyniki w nauce ……

Regulamin przyznawania nagród Wójta Gminy Stary Targ za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Stary Targ.

Do pobrania Regulamin…….. Regulamin

 

UCHWAŁA NR XXV/201/2021

RADY GMINY STARY TARG

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie: określenia szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych w Gminie Stary Targ, form i zakresu tego wsparcia oraz zasad i trybu postępowania w tych sprawach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.

z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm) Rada Gminy Stary Targ uchwala, co następuje:

 • 1. 1. Szczegółowe warunki wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach

podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Targ, formy i zakres tego wsparcia oraz zasady i tryb

postępowania w tych sprawach określa „Regulamin przyznawania nagród Wójta Gminy Stary Targ za wyniki

w nauce, sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Stary Targ” stanowiący

załącznik do niniejszej uchwały.

 1. Środki przeznaczone na ten cel ujmowane są corocznie w budżecie Gminy Stary Targ.
 • 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Targ.
 • 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Magdalena Wasiewicz

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXV/201/2021

Rady Gminy Stary Targ

z dnia 28 maja 2021 r.

Regulamin przyznawania nagród Wójta Gminy Stary Targ

za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne

dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Stary Targ


Rozdział 1.

Charakter Nagrody

 1. Ustanawia się „Nagrodę Wójta Gminy Stary Targ” w formie finansowej jako wsparcie edukacji

uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Stary Targ.

 1. Nagroda stanowi formę wyróżnienia i wspierania edukacji uczniów wykazujących się szczególnymi

osiągnięciami w nauce, szczególną aktywnością i umiejętnościami w sporcie lub twórczości i działalności

artystycznej.

 1. Nagrody przyznawane są przed uroczystością zakończenia roku szkolnego.

Rozdział 2.

Forma i zakres wsparcia

 1. W miarę możliwości nagrody powinny odzwierciedlać zainteresowania nagradzanego ucznia i mogą być

przyznawane w następującej formie finansowej:

 1. a) Karty, bony, talony, vouchery podarunkowe itp.
 2. b) Dofinansowanie wycieczek i wyjazdów szkolnych.
 3. Wysokość przyznawanych nagród uzależniona jest od wysokości środków przeznaczonych na ten cel

w budżecie Gminy Stary Targ oraz od ilości uczniów kwalifikujących się do ich przyznania.

 1. Nagroda przyznawana jest do wartości 200 zł na jednego ucznia.
 2. Formy nagrody w danym roku szkolnym ustalane są przez Wójta Gminy Stary Targ po zasięgnięciu

opinii radnych.

Rozdział 3.

Zasady i tryb przyznawania Nagrody Wójta Gminy Stary Targ

 1. Nagrodę przyznaje się uczniom szkół podstawowych z klas IV-VIII z tytułu szczególnych osiągnięć

w nauce, sporcie lub z tytułu twórczości i działalności artystycznej.

 1. Uczeń kandydujący do nagrody z tytułu szczególnych osiągnięć w nauce powinien spełniać łącznie

poniższe kryteria:

a.uzyskać co najmniej bardzo dobre wyniki w nauce: średnia ocen minimum 5,00,

b.uzyskać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.,

 1. Uczeń kandydujący do nagrody z tytułu szczególnych osiągnięć w sporcie powinien spełnić łącznie

poniższe kryteria:

a.reprezentować szkołę indywidualnie lub grupowo na turniejach, rozgrywkach, olimpiadach sportowych

na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, krajowym; w przypadku imprez powiatowych uczeń lub zespół

uczniów musi zdobyć I-wsze miejsce,

b.uzyskać co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

 1. Uczeń kandydujący do nagrody z tytułu twórczości i działalności artystycznej powinien spełnić łącznie

poniższe kryteria:

Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Pomorskiego – 2 – Poz. 2119

a.reprezentować szkołę indywidualnie lub grupowo na konkursach, festiwalach, przeglądach i turniejach

artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, krajowym; w przypadku imprez powiatowych

uczeń lub zespół uczniów musi zdobyć I-wsze miejsce,

b.uzyskać co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

 1. Uczeń może ubiegać się o tylko jedną z ww. nagród.

Rozdział 4.

Zasady zgłaszania kandydatów

 1. Uczniów do nagrody Wójta Gminy Stary Targ mogą zgłaszać do Wójta dyrektorzy szkół w uzgodnieniu

z Radą Pedagogiczną.

 1. Wójt może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.

a.Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej na druku wniosku stanowiącym Załącznik nr 1 do

Regulaminu.

b.Wnioski należy składać do 10 czerwca każdego roku w sekretariacie Urzędu Gminy, a w roku 2021 do

18 czerwca 2021.

c.Złożenie wniosku o nagrodę nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

Rozdział 5.

Rozpatrywanie wniosków i wręczenie nagród

 1. Wnioski o przyznanie nagród rozpatruje i opiniuje Komisja ds. Nagród dla uczniów szkół podstawowych

w Gminie Stary Targ zwana dalej „Komisją” wybierana przez Wójta Gminy Stary Targ.

 1. Komisja po rozpatrzeniu wniosków dyrektorów szkół sporządza protokół i przedstawia Wójtowi opinię,

zawierającą listę kandydatów do nagrody oraz proponowane nagrody, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 1. Decyzję w sprawie przyznania nagrody, jej wysokości i rodzaju podejmuje Wójt Gminy Stary Targ

zgodnie z Załącznikiem nr 3.

 1. Od wyżej wymienionej decyzji Wójta Gminy Stary Targ nie przysługuje odwołanie.
 2. Nagrody wręcza Wójt Gminy Stary Targ podczas zakończenia roku szkolnego.
 3. Wniosek o przyznanie nagrody pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli:

1) został złożony po terminie;

2) jest niekompletny;

3) nie spełnia kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

Regulamin został zamieszczony na stronach internetowych szkół oraz gminy.

Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Pomorskiego – 3 – Poz. 2119

 

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

…………………………………..

(miejscowość, data)

Wójt Gminy Stary Targ

WNIOSEK

o przyznanie nagrody za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe/artystyczne*

Na podstawie Regulaminu przyznawania nagród za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne

dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Stary Targ wnioskuję o przyznanie nagrody za:

wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe/osiągnięcia artystyczne* dla ucznia/uczennicy*

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

(nazwa szkoły):

imię i nazwisko ………………..…………………………………………………..………

data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………..

 1. W roku szkolnym …………………..…………………..uczeń/uczennica* klasy ………….uzyskał/a

średnią za wyniki w nauce …………………. oraz ………………………………..ocenę z zachowania*.

 1. W roku szkolnym ………………………………………… uczeń/uczennica* klasy………… zdobył/a

następujące osiągnięcia sportowe:

………………………………………………………………………………………………………………

……………………….….………………………………………………………………………………………

……………………………………………

oraz …………………………………..ocenę z zachowania*.

 1. W roku szkolnym ……………………………………… uczeń/uczennica* klasy ………….zdobył/a

następujące osiągnięcia artystyczne*:

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………

oraz …………………………………….. ocenę z zachowania*.

……..…………………………….

(podpis wnioskującego)

*niepotrzebne skreślić

Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Pomorskiego – 4 – Poz. 2119

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

…………..………………………………………..

(miejscowość, data)

OPINIA KOMISJI

 1. nagród dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Stary Targ

Komisja ds. nagród dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Stary Targ w składzie:

 1. ………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………….
 4. ………………………………………………………………………….
 5. ………………………………………………………………………….

na posiedzeniu w dniu ……………………………… po rozpatrzeniu złożonych wniosków, pozytywnie

opiniuje wnioski o nagrodę za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne następujących

uczniów:

 1. ………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………….
 4. ………………………………………………………………………….
 5. ………………………………………………………………………….

Komisja wnioskuje do Wójta Gminy Stary Targ o przyznanie następujących nagród dla nagrodzonych

uczniów:

 1. …………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko ucznia, forma nagrody, wartość)

………………………………………………………………………………………………………………………

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko ucznia, forma nagrody, wartość)

……………………………………………………………………………………………………..…

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko ucznia, forma nagrody, wartość)

……………………………………………………………………………………………………..……

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko ucznia, forma nagrody, wartość)

……………………………………………………………………………………………………..…

 

Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Pomorskiego – 5 – Poz. 2119

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko ucznia, forma nagrody, wartość)

……………………………………………………………………………………………………..……

Podpisy członków komisji:

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Pomorskiego – 6 – Poz. 2119

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

…………………………………..

(miejscowość, data)

Przyznanie Nagrody Wójta Gminy Stary Targ

za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe/osiągnięcia artystyczne

Zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród Wójta Gminy Stary Targ za wyniki w nauce/osiągnięcia

sportowe/artystyczne przyznaję uczniowi/uczennicy*

.….………………………………………………………………………………………………………………

………………………………..

(nazwa szkoły)

….……………….……………..……………………………………………………………………………

………………………

(imię i nazwisko, data urodzenia, klasa)

Nagrodę za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe/osiągnięcia artystyczne* w roku szkolnym …………

w formie ………………………………………………………………………………………………

o wartości ……………… zł (słownie:

……………………………………………………………………………….).

……………………………..…………

(pieczątka i podpis

Wójta Gminy Stary Targ)

*niepotrzebne skreślić

 

 

Skip to content