Zarządzenie D...

 • Dołącz do nas

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 24 października 2020 do 8 listopada 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE  Nr  14/2020

DYREKTORA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. FELIKSA ŁOYKI W SZROPACH

z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

 od dnia 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r.

Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczeniafunkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389)oraz Komunikatu MEN z dnia 23 października 2020 r.

Zarządza się, co następuje:

§1.

W związku z dużym wystąpieniem zakażeń koronawirusem – cała Polska w strefie czerwonej, wprowadzam z dniem 24 października 2020 roku do 8 listopada 2020 r.  częściowe ograniczenie funkcjonowania szkoły.

§2.

Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

 • klasy I – III oraz oddziały przedszkolne 0 A i 0 B uczęszczają do szkoły, zaś w klasach IV- VIII prowadzone jest zdalne nauczanie;
 • w szkole odbywają się zajęcia rewalidacyjne i zajęcia specjalistyczne ustalone
  w IPET-ach lub ze wskazań w opiniach;
 • wszelkie kółka zainteresowań i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ulegają zawieszeniu;
 • lekcje i zajęcia odbywają się zgodnie z rozkładem lekcji z początku roku szkolnego;
 • wszyscy nauczyciele pozostają w budynku szkolnym i za pomocą szkolnego łącza internetowego prowadzone są zajęcia zdalne.

§3.

 Zobowiązuję nauczycieli edukacji przedmiotowych, w tym nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do przeanalizowania programów nauczania i ewentualnego ich modyfikowania w sposób umożliwiających realizację w zdalnym nauczaniu. Opracowanie pisemne proponowanych zmian należy przedstawić do uzgodnienia z dyrektorem szkoły, w formie tabelarycznej, jak w załączniku 1 do zarządzenia. Sugeruję, by treści najłatwiejsze i możliwe do opanowania przez uczniów w formie zdalnej nauki były uwzględnianie w pierwszej kolejności. Opracowania należy przesyłać na adres: dyrektor.spszropy18@ wp.pl w terminie do 30 października 2020 r . Zalecam konsultacje w zespołach przedmiotowych, z zachowaniem drogi elektronicznej.

§4.

Zobowiązuję nauczycieli do opracowania na każdy tydzień tygodniowego zakresu treści kształcenia z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania do realizowania w poszczególnych oddziałach, uwzględniając w szczególności:

 • równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 • możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 • łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 • konieczności zapewnienie bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć, w szczególności zajęć wychowania fizycznego, techniki, fizyki i chemii.

Opracowanie należy przekazywać w celu uzgodnienia drogą elektroniczną na adres: dyrektor.spszropy18@ wp.pl w terminie do piątku poprzedzającym kolejny tydzień.

§5.

Polecam nauczycielom wprowadzenia zmian w przedmiotowych systemach oceniania (wymaganiach edukacyjnych) w zakresie:

 • wskazanie form pracy ucznia podlegających ocenianiu w pracy zdalnej;
 • sposobu komunikowania uczniom i rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci;
 • sposobu potwierdzania obecności uczniów na zajęciach zdalnego nauczania;

Wprowadzone zapisy mają być zgodne z regulacjami określonymi w statucie szkoły                                w rozdziale VII „Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania”.

§6.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji statutowych zadań szkoły, Dyrektor szkoły wydaje imienne polecenia służbowe dla nauczycieli, których realizacja procesu dydaktycznego jest utrudniona bądź niemożliwa ze względu na formę nauczania na odległość. Przydzielone zadania prowadzone bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go pensum.

§7.

 Zobowiązuje wychowawców klas do przekazania rodzicom i uczniom „Regulaminu organizacji pracy szkoły w systemie hybrydowym od dnia 24 października 2020 r., który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia – wypis –   § 1. i   § 8.

§8.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z  23 października 2020 r. i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.

 

Dyrektor

Teresa Skolimowska

 

Wypis  z

Załącznik 2

do Zarządzenia Dyrektora Nr 14/2020.

z dnia 23 października 2020 r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 24 października 2020 r.  

w systemie hybrydowym

 

 

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin organizacji pracy w systemie hybrydowym (mieszanym) określa formy i sposób realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w Szkole Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach  w okresie częściowego ograniczenia jej funkcjonowania ze względu na zwiększone ryzyko zagrożenia uczniów i pracowników zakażeniem Covid-19.
 2. Częściowe zawieszenie funkcjonowania szkoły zostało podjęte przez Dyrektora po ogłoszeniu Komunikatu MEN w dniu 23 października 2020 r.

§8.

Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców.

 1. Rodzic / prawny opiekun dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem
  w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia
  w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na maile nauczycieli, itp.).
 2. Rodzice uczniów klas IV – VIII czuwają nad prawidłową pracą dziecka w domu
  i terminami przesyłania nauczycielowi wykonanych zadań w czasie wskazanym przez nauczyciela.
 3. Rodzice dzieci klas IV – VIII są w kontakcie z nauczycielem wychowawcą, przekazują dzieciom treści i zadania przekazywane przez nauczyciela, wspomagają
  w utrwalaniu wiedzy, pozyskiwaniu nowych wiadomości z wykorzystaniem proponowanych przez nauczyciela pomocy i źródeł. Przesyłają nauczycielowi wykonane przez dziecko zadania na wskazany adres komunikacji elektronicznej.
 4. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym.
 5. Każdy nauczyciel prowadzi z rodzicami konsultacje dotyczące postępów ucznia (min. 1 raz w tygodniu). O formie i terminie nauczyciel informuje rodziców uczniów przez dziennik elektroniczny lub w innej dogodnej dla obu stron formie.
 6. Nauczyciele specjaliści będą rozpoznawać aktualną sytuację ucznia i jego funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, kontaktując się z uczniem i jego rodzicami, opracowując plan działania pomocowego, w tym z udziałem poradni pedagogiczno – psychologicznych i innych instytucji wspomagających funkcjonowanie dziecka w szkole
  i środowisku lokalnym.
 7. Formy i harmonogram pracy specjalistów zostaną przekazane przez dziennik elektroniczny.
 8. Specjaliści i wychowawcy klas, w porozumieniu z rodzicami uczniów są odpowiedzialni za udzielanie uczniom pomocy pedagogiczno–psychologicznej zgodnie z obowiązującym prawem.
 9. Wszyscy nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów objętych w roku szkolnym 2020/2021 pomocą pedagogiczno–psychologiczną, zgodnie z zaleceniami poradni pp.
 10. Rodzice/ prawni opiekunowie wspomagają swoje dzieci w nauce zdalnej przez czuwanie nad prawidłowością odrabiania prac domowych, wykonywania zadań przez dzieci, kontakty z nauczycielami. 

Dyrektor szkoły

Teresa Skolimowska

Skip to content