Wytyczne MEiN...

  • Dołącz do nas

Wytyczne MEiN, MZ i GIS  dla klas I-III szkół podstawowych – 11 stycznia 2021 r.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS  dla klas I-III szkół podstawowych.

Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych-1

Organizacja zajęć w szkole
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w
warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze
do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in.
stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim
wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do
dezynfekcji rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej
szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować
środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja
rąk).
5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa
i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej
– zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
6. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do
niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych
obszarach.
7. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
8. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr
dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku
posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest
dezynfekcja po każdym użyciu.
9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel,
duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub
wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i
niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania
ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
10. Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi
zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły,
szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na
terenie szkoły. Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas w miarę możliwości
powinny znajdować się na różnych piętrach budynku szkoły.
11. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie
przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum)
kontaktowania się z pozostałymi klasami.
12. Należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy,
uwzględniający, m.in.:
− godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
− korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
− korzystania ze stołówki szkolnej,
− zajęć na boisku.
13. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
14. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę
możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
15. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły
należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
16. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub
korzystać z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali,
których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub
uniemożliwić do nich dostęp.
17. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli
szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi
między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca
do domu.
18. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy powinny być regularnie czyszczone z
użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej
używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych
zajęciach.
19. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
20.Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym
powietrzu na terenie szkoły.

21. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w
których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier
kontaktowych.
22.Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z
infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny
zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni
publicznej.
23.Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w
szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować,
aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie
dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki,
rzeczy.
24.Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, należy udostępnić
uczniom co drugi boks, przystosować inne pomieszczenia na szatnię lub
wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z
harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby kontakt dzieci z różnych klas był
jak najmniejszy.
25.Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w
grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach
dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu
korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące
zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się zamiast środków do
dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice należy wietrzyć (nie
rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w
szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
26.Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni
ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
27.Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych
organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej
klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Rekomenduje się ich organizację w małych
grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.
Po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz
dokładne wietrzenie sal.
28.Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny
jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych
materiałów przechowywanych w bibliotekach.
29.Rekomenduje się, we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i
wychowania/higienistką szkolną, ustalić i upowszechnić zasady korzystania z
gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając
wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in.
Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
30.Jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić ze
świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w
przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i
Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego
pracy i upowszechnić je wśród uczniów i ich opiekunów.
31. Należy podjąć działania umożliwiające uczniom realne korzystanie z opieki
stomatologicznej w szkolnych gabinetach dentystycznych, w tym zapewnić
możliwość obecności rodzica w czasie udzielania świadczenia, gdy jest ona
konieczna. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytycznedla-poszczegolnych-zakresow-irodzajow-swiadczen – pkt 1 stomatologia, są zamieszczone zalecenia
postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w warunkach stanu
epidemii COVID-19 w Polsce dla lekarzy dentystów, asysty stomatologicznej,
gabinetów dentystycznych, laboratoriów techniki dentystycznej i pacjentów.
32.Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczniom korzystanie z
innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna. Zalecenia higieniczne w przypadku
innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS
https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiatyfontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/.
33.Dyrektor szkoły aktualizuje i upowszechnia wewnętrzny regulamin lub procedury
funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki
oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy
prawa.
34.Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące
funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich
rodzicami/opiekunami prawnymi, np.
– obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,
– w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie
użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni –
obowiązek osłony ust i nosa.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.
1. Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.
2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów,
wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne,
miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to
uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze
świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
4. Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w
pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych
pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie
oparów środków służących do dezynfekcji.
6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje dezynfekcji.
7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
8. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic
jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia
w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS:
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytycznews-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusemsars-cov-2/
9. Sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania
dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.
10. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go
do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów
należących do szkoły, jak również ich wietrzenia.

Gastronomia.
1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne
pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania
żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej
ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana
odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to
niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy
zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów,
sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
2. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego
przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne,
zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać
się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami
powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba, że między stolikami znajduje się
przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Przy
zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i
poręczy krzeseł po każdej grupie.
3. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie
posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i
higienicznego spożycia posiłku.
4. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki,
wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem
detergentu i wyparzyć. Jeżeli żywność zapewniona jest przez firmę zewnętrzną, a
szkoła nie posiada zastawy stołowej wielorazowej, należy stosować jednorazowe
naczynia i sztućce.
6. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.
Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych
warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych
posiłków. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i
sztućców.
7. Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki,
serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W
stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane
przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.
8. Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w
pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem
talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania
posiłków może być kontynuowany, pod warunkiem, że naczynia i sztućce
wielorazowego użytku stosowane w danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem
wskazanym powyżej.
9. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i
dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń
stołowych oraz sztućców.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.
1. Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z
Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w
izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw.
podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko
zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w
przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
4. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn
dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można
odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg
oddechowych.
5. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia
objawów infekcji dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę
medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz
powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia
należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie
natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i
informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z
której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego
pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarnoepidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z
zaistniałym przypadkiem.
9. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi
objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie
dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także
zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.
* ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie
stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na
stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób,
które miały kontakt z zakażonym.
11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i
Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
Załączniki – instrukcje
a) mycia rąk
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
b) dezynfekcji rąk
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
c) prawidłowego zdejmowania maseczki
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
d) prawidłowego zdejmowania rękawiczek
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjacrekawice/
e) wykaz produktów biobójczych
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

Skip to content