Wyprawka szko...

  • Dołącz do nas

Wyprawka szkolna na rok 2014/2015

ZARZĄDZENIE  NR 32/2014

Wójta Gminy Stary Targ

z dnia  12  sierpnia  2014 roku

dotyczące  ustalenia terminu składania wniosków oraz  ustalenia wzoru  wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku     „Wyprawka szkolna”

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),  w związku z  § 5 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 12 lipca 2013 r. (Dz, U. z 2013  poz 818) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej  uczniom na zakup podręczników, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się termin składania wniosków do dnia 15 września 2014 roku.

§ 2. Wprowadza się wzór wniosku stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół.

 

INFORMACJA

W roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej              I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia               w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty               i wychowania objęto także uczniów:

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  •  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
  • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

Wniosek o wyprawkę mogą składać nie tylko opiekunowie prawni, ale także pełnoletni uczniowie.
Wówczas faktury muszą być wystawione na wnioskodawcę (czyli np. tego pełnoletniego ucznia)

godnie z paragrafem 8 ust 6. Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz.U. z 29 lipca 2014 poz. 1024) uczniowie mogą dostarczyć jako dowód:
1.Fakturę VAT wystawioną imiennie na ucznia/rodzica/prawnego opiekuna (w zależności od wnioskodawcy);

2. rachunek,

3. paragon

4. oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych (w przypadku określonym w Rozporządzeniu).

Ponadto w przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków na zakup podręczników TYLKO w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

5. potwierdzenie zakupu w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów wystawione przez podmiot, który dokonał zakupu – na podstawie faktury VAT i listy uczniów.
Takie potwierdzenie zakupu ma zawierać: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu.

 

Rozporządzenia Rady Ministrów  Rozporządzenie-wyprawka  

zarządzeniewyprawka2014

INFORMACJA

Skip to content