Teatr "KURTYN...

  • Dołącz do nas

Teatr „KURTYNA” z Krakowa w szkole – 14 grudnia 2017 r.

W dniu 14.12.2017 r. w naszej szkole gościliśmy TEATR „KURTYNA” z Krakowa. Młodzi aktorzy umilali nam czas bajką profilaktyczno – edukacyjną „Tu rządzi kot” dla dzieci przedszkolnych i klas I-III.

„Tu rządzi kot” to barwne, wypełnione muzyką przedstawienie, które w uroczy, zabawny, a zarazem prosty i adekwatny sposób, dostosowany realizacyjnie i treściowo do zróżnicowanego poziomu psychofizycznego młodych widzów, daje im możliwość poznania i zrozumienia podstawowych procesów społecznych, oraz wypracowania właściwego wobec nich modelu zachowania.

Wartości wychowawczo-profilaktyczne

– profilaktyka zachowań ryzykownych (zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia, dobre i złe strony Internetu, niebezpieczeństwa użycia łatwo dostępnych lekarstw i używek, kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy)

– edukacja zdrowotna (kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie, kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych)

– relacje – kształtowanie postaw społecznych (kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności właściwego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki, kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej, przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi, empatia i szacunek dla słabszych, pokora wobec autorytetów)

– wdrażanie kultury –  przywiązania do wartości, właściwych norm i wzorców zachowań (komunikacja w różnych sytuacjach społecznych, język i kultura wypowiedzi, odróżnianie dobra od zła, zapobieganie dyskryminacji, szacunek do pracy i nauki, podtrzymywanie własnej wartości i uznanie dla ciekawości poznawczej, różne formy wyrażania emocji)

Spektakl „MOŻESZ ODKRYĆ SIEBIE” przeznaczony był dla uczniów klas IV – VII.

Spektakl „Możesz odkryć siebie” jest wyznacznikiem dynamiki świata, w który wkraczają młodzi ludzie, próbujący zachować swą podmiotowość. I z taką rzeczywistością przyjdzie się zmierzyć bohaterowi spektaklu. Nowe środowisko szkolne wypełnione jest zgiełkiem, poczuciem tymczasowości, nadmiarem informacji, nietolerancją, brakiem poszanowania dla tradycyjnych wartości, bezradnością wobec narastających konfliktów, przemocą i agresją. Nowi koledzy i koleżanki nie radzą sobie z zagrożeniami towarzyszącymi potrzebie wykreowania własnej tożsamości, a wzorce do naśladowania znajdują w iluzorycznej rzeczywistości reklam i Internetu. Czy zaspokojenie potrzeby środowiskowej akceptacji warte jest lekceważenia ryzyka inicjacji alkoholowej? Czy przyzwolenie na użycie środków psychoaktywnych to wyraz odwagi, a wypalony papieros jest atrybutem wolnego człowieka? Czy relacje międzyludzkie mają swój fundament w agresji i dyskryminacji, a Internet jest biblią współczesności? Na te pytania spektakl daje jednoznaczną odpowiedź, podbudowaną ostateczną decyzją i wyborem scenicznego bohatera.

Wartości wychowawczo-profilaktyczne

– profilaktyka zachowań ryzykownych ( prezentacja wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych /alkohol, nikotyna, narkotyki/, rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi, umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i Internetu, rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu, podstawy negocjacji i mediacji, rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania, dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań, rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie, dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich)

– relacje – kształtowanie postaw społecznych ( odpowiedzialność za siebie i innych /wolontariat/, umiejętność asertywnego wyrażania własnych potrzeb, rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi)
– wdrażanie kultury – przywiązania do wartości, właściwych norm i wzorców zachowań (uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania, rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie).

Zapraszamy do galerii…..

Skip to content