Regulamin rek...

 • Dołącz do nas

Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach w roku szkolnym 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 5/2018

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. FELIKSA ŁOYKI W SZROPACH

Z DNIA 19.03.2018 ROKU

W sprawie : wprowadzenie „ Regulaminu rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej im.  Feliksa Łoyki w Szropach w roku szkolnym 2018/2019”

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
 • Zarządzenie Nr 1a/2018 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do Przedszkoli Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Targ w roku szkolnym 2018/2019. Na podstawie art.154 ust.1 pkt 1 w związku z art.29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

§  1.

Wprowadzam do użytku w Szkole Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach

„Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach”

 stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Załącznik nr 1

Do zarządzenia nr  5/2018  Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach z dnia 19.03.2018 r.

 

Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej im.  Feliksa Łoyki w Szropach

 

I. ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W roku szkolnym 2018/2019 spełnianie rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczynają dzieci:

 • Urodzone w 2012r.
 1. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 2. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego).
 3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego jeżeli szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami. ( wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego)

 

W roku szkolnym 2018/2019 spełnianie przygotowania przedszkolnego rozpoczynają dzieci:

 • Urodzone w 2013 r., 2014 r.
 1. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego).
 2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego jeżeli szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami. ( wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego)

 

II.  ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

W roku szkolnym 2018/2019 obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się :

 1. z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat – urodzone w 2011 r..
 2. na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko , które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat – urodzone w 2012 r.
 • korzystało z wychowania przedszkolnego.
 • posiada opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości do podjęcia nauki w klasie pierwszej.

 

 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców kandydata. Nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

 

 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu . Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

III. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. Od 20.03.2018 – 15.04.2018 – zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i składanie wniosków o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły.
 2. Od 20.03.2018-15.04.2018 – złożenie deklaracji o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym .
 3. 28 kwietnia 2018 r. wywieszenie list dzieci przyjętych do szkoły.

 

PLIKI DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE i regulamin rekrutacji – Kopia

1. Zgłoszenie dziecka do oddziału przygotowania przedszkolnego

2. Wniosek o przyjęcie dziecka poza obwodem do oddziału przygotowania przedszkolnego

3. Zgłoszenie dziecka do rocznego przygotowania przedszkolnego

4. Wniosek o przyjęcie dziecka poza obwodem do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego

5. Zgłoszenie dziecka do klasy I

6. Wniosek o przyjęcie dziecka poza obwodem do klasy I

7. Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego dziecka

PLIKI PDF

ZARZĄDZENIE i regulamin rekrutacji – Kopia

1.Zgłoszenie dziecka do oddziału przygotowania przedszkolnego

2.Wniosek o przyjęcie dziecka poza obwodem do oddziału przygotowania przedszkolnego

3.Zgłoszenie dziecka do rocznego przygotowania przedszkolnego

4.Wniosek o przyjęcie dziecka poza obwodem do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego

5.Zgłoszenie dziecka do klasy I

6.Wniosek o przyjęcie dziecka poza obwodem do klasy I

7.Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego dziecka