Regulamin rek...

  • Dołącz do nas

Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej

im. Feliksa Łoyki w Szropach na rok szkolny  2014/2015

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.Nr 256, ze zmianami).

2.Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).

3.Statut Szkoły Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach.

               I.   Zasady Rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego.

W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie rocznego przygotowania przedszkolnego  rozpoczynają dzieci :

  • Urodzone w 2009 r.,
  • Urodzone w okresie 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
  1. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców ( zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego) .

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach    mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania

rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami. ( wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego)

      3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na zgłoszenie/ wniosek rodzica dziecka.

II.   Zasady rekrutacji do klasy pierwszej.

W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

  • Urodzone w 2007 r.,
  • Urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.
  • W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego na zgłoszenie/wniosek rodziców. ( zgłoszenie/ wniosek o przyjęcie do klasy I) . Jeżeli rodzic chce, aby dziecko pozostało w oddziale przedszkolnym jest zobowiązany wypełnić deklaracje o pozostaniu dziecka w oddziale przedszkolnym .

1.Do klasy pierwszej szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców

( zgłoszenie dziecka do szkoły) .

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami. ( wniosek o przyjęcie do szkoły)

3.Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na zgłoszenie/wniosek rodzica dziecka

( zgłoszenie /wniosek przyjęcia dziecka do szkoły )

III.   W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

Lp.

Kryteria główne

Liczba pkt.

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

1

2.

Niepełnosprawność kandydata

1

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

6.

Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica

1

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

 

5. Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci od największej liczby punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku, gdy kandydaci otrzymają równorzędną liczbę punktów i jest więcej kandydatów niż ostatnich wolnych miejsc w szkole, o przyjęciu do Szkoły Podstawowej im.Feliksa Łoyki w Szropach decydują kryteria dodatkowe:

Lp.

Kryteria dodatkowe

Liczba pkt.

1.

Miejsce pracy jednego z rodziców w obwodzie SP im. Feliksa Łoyki w Szropach

1

2.

Kandydat uczęszczał do szkoły w celu przygotowania przedszkolnego w obwodzie  w SP im. Feliksa Łoyki w Szropach

1

6. Spełnianie ww. kryteriów rodzice potwierdzają składając wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły ( wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły, oddziału przedszkolnego)

IV.Terminy postępowania rekrutacyjnego.

1. Od 3 do 31 marca 2014r. zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i składanie wniosków o przyjęcie dziecka spoza obwodu do szkoły.

2. 5 maja 2014r. wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego.

3. Do 8 maja 2014 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych do szkoły składają pisemne potwierdzenie woli zapisania w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

V.   Zadania komisji rekrutacyjnej.

1.Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w oparciu o odrębne zarządzenie dyrektora szkoły.

2. Do zadań komisji należy:

a) rozpatrzenie wniosków rodziców kandydata, ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,

b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

c) sporządzeniu protokołu postępowania rekrutacyjnego,

d) uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata

3. Komisja rekrutacyjna ma prawo do weryfikacji złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów zgłoszeń do szkoły, wniosków o przyjęcie do szkoły oraz oświadczeń o spełnieniu kryteriów naboru dla uczniów spoza obwodu szkoły

4. Listy, o których mowa w punkcie 2a i 2b, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły

5. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły

6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

VI.    Procedury odwoławcze.

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

VII.   Rekrutacja uzupełniające.

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające (na tych samych zasadach), które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

VIII.    Przepisy końcowe.

1. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

3. Wzory dokumentów można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły.

4. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole oraz opublikowanie na stronie internetowej szkoły.

ZAŁĄCZNIKI – dokumenty doc

1.Zarządzenie i Regulamin rekrutacji na rok 2014-2015.doc

2.Zgłoszenie dziecka z obwodu do oddziału przedszkolnego.doc

3.Wniosek o przyjęcie dziecka poza obwodem do oddziału przedszkolnego.doc

4.Zgłoszenie dziecka z obwodu do klasy I.doc

5.Wniosek o przyjęcie dziecka poza obwodem do klasy I.doc

6.Deklaracja pozostania dziecka w oddziale przedszkolnym – urodzone od 01.07.2008-31.12.2008.doc

7. OŚWIADCZENIE WOLI.doc

ZAŁĄCZNIKI – dokumenty pdf

1.Zarządzenie i Regulamin rekrutacji na rok 2014-2015.pdf

2.Zgłoszenie dziecka z obwodu do oddziału przedszkolnego.pdf

3.Wniosek o przyjęcie dziecka poza obwodem do oddziału przedszkolnego.pdf

4.Zgłoszenie dziecka z obwodu do klasy I.pdf

5.Wniosek o przyjęcie dziecka poza obwodem do klasy I.pdf

6.Deklaracja pozostania dziecka w oddziale przedszkolnym – urodzone od 01.07.2008-31.12.2008.pdf

7. OŚWIADCZENIE WOLI.pdf

Skip to content