Regulamin rek...

 • Dołącz do nas

Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach na rok szkolny 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 7/2016 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

FELIKSA ŁOYKI W SZROPACH

Z DNIA 07.03.2016 ROKU

W sprawie : wprowadzenie „ Regulaminu rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej

Feliksa Łoyki w Szropach w roku szkolnym 2016/2017”

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jedn. : Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)
 2. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami wynikającymi z ustawy z dni 6 grudnia 2013 r. o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2014 r. poz. 7).
 3. Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 rok o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2156),
 4. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 roku., poz.35).

& 1

Wprowadzam do użytku w Szkole Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach

„ Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach „ stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia

& 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki:

 1. Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu
 3. ZARZĄDZENIE i regulamin rekrutacji

Załącznik 1

Do zarządzenia nr 7/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach z dnia 07.03.2016r.

Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej 

im.Feliksa Łoyki w Szropach

 I. ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W roku szkolnym 2016/2017 spełnianie rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczynają dzieci:

 • Urodzone w 2010r.
 1. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 2. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego).
 3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego jeżeli szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami. ( wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego)

 II. ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się :

 1. z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat – urodzone w 2009 r..
 2. na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko , które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat – urodzone w 2010 r.
 • korzystało z wychowania przedszkolnego.
 • posiada opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości do podjęcia nauki w klasie pierwszej.
 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców kandydata. Nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.
 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu . Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

III. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. Od 06.03.2016 – 31.03.2016 – zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i składanie wniosków o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły.
 2. 29 kwietnia 2016 wywieszenie list dzieci przyjętych do szkoły.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jedn. :Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)
 2. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami wynikającymi z ustawy z dni 6 grudnia 2013 r. o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2014 r. poz. 7).
 3. Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 rok o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2156),
 4. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 roku., poz.35).

Skip to content