PROGRAM KÓŁKA...

  • Dołącz do nas

PROGRAM KÓŁKA EKOLOGICZNEGO

PROGRAM KÓŁKA EKOLOGICZNEGO

Autor: Alicja Sekida

SPIS TREŚCI:

I. WSTĘP
II.CELE
· OGÓLNY
· SZCZEGÓŁOWE
III.TREŚCI
IV.PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
· METODY I FORMY PRACY
· ŚRODKI DYDAKTYCZNE
· LITERATURA
V.PRZEWIDYWANE OSIĘGNIĘCIA
VI. EWALUACJA PROGRAMU

I.    Wstęp:

Dbałość o własne środowisko, jest nie tylko sprawą ludzi dorosłych. Już od najmłodszych lat człowiek jest związany z przyrodą, ma więc wpływ na jej funkcjonowanie oraz jest od niej uzależniony. Rozbudzanie świadomości ekologicznej możliwe jest poprzez wczesną edukację i konkretne działania w tym zakresie. Dlatego prowadzenie zajęć kółka ekologicznego w naszej szkole wpłynie z pewnością na kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec środowiska przyrodniczego oraz odpowiedzialności za jego stan. Umożliwi uczniom poznanie czynników zagrażających przyrodzie w miejscu zamieszkania, w Polsce i na świecie.

Układając program autorski do kółka ekologicznego uwzględniłam kontakt dzieci ze środowiskiem przyrodniczym poprzez wycieczki, trasy dydaktyczne, bezpośrednie obserwacje, programy multimedialne, działania praktyczne oraz gry i zabawy.

W programie wykorzystam również wiadomości i umiejętności nabyte na warsztatach i kursach szkoleniowych podczas długoletniej pracy pedagogicznej oraz na studiach podyplomowych z zakresu ekologii.

Treści zawarte w programie mogą być realizowane w dowolnej kolejności.

Plan przewiduje 2 godziny zajęć tygodniowo -1godzina w klasie V i 1 godzina w klasie VI.

II.    Główne cele działalności to:

-edukacja ekologiczna dzieci, czyli konkretne działania w środowisku i dla środowiska
-kształtowanie umiejętności perspektywicznego myślenia wg zasady MYŚL GLOBALNIE DZIAŁAJ LOKALNIE
-kształtowanie aktywnych postaw etycznych w stosunku do środowiska przyrodniczego

Cele szczegółowe:

1. Prowadzenie obserwacji w terenie
2. Rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą
3. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej
4. Rozbudzanie poczucia związku ze środowiskiem oraz uczestniczenie w działaniach na rzecz ochrony i zapobiegania dewastacji środowiska
5. Dostrzeganie korzystnych i niekorzystnych zmian w najbliższym środowisku naturalnym
6. Rozwijanie odpowiedzialności za środowisko i potrzeby reagowania na problemy ekologiczne
7. Wdrażanie do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz środowiska naturalnego
8. Kształtowanie pozytywnych postaw w stosunku do środowiska
9. Poznanie sposobów zagospodarowania i wykorzystania odpadów
10. Rozwijanie humanitarnego stosunku do zwierząt
11. Poznanie celów, zadań i metod ochrony przyrody
12. Poznanie niektórych obszarów chronionych w regionie i w Polsce
13. Czynny udział w konkursach ekologicznych
14. Zrozumienie zagrożeń środowiska naturalnego
15. Organizowanie wycieczek i innych zajęć terenowych celem poznania stanowisk roślin i zwierząt i ich różnorodności gatunkowej
16. Wzbogacanie wiedzy i świadomości ekologicznej
17. Organizowanie imprez ekologicznych
18. Poznanie najbliższego środowiska przyrodniczego

III. Treści programowe

1. Poznanie podstawowych pojęć ekologicznych oraz zadań i funkcji organizacji ekologicznych.
2. Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy, na stan środowiska naturalnego.
3. Style życia i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych.
4. Ocena stanu środowiska naturalnego w najbliższej okolicy- korzystne i niekorzystne zmiany.
5. Przyczyny degradacji środowiska oraz ich wpływ na zdrowie człowieka.
6. Różnorodność form ochrony przyrody ich znaczenie.
7. Zasady zachowania się na obszarach chronionych.
8. Zapoznanie z warunkami życia roślin i zwierząt.
9. Uczenie mądrego korzystania z zasobów przyrody (wody, energii, ciepła).
10. Wyrabianie nawyku porządkowania w swoim otoczeniu i segregowania odpadów.
11. Pomoc i opieka zwierzętom na wolności.

IV. Procedury osiągania celów

1. Metody i formy pracy

-pogadanki tematyczne
-pokaz- demonstracja
-obserwacje i doświadczenia
-wykład
-gry i zabawy dydaktyczne
-zajęcia praktyczne
-zajęcia w terenie
-wycieczki
-inscenizacje
-imprezy i uroczystości okolicznościowe
-gazetki
-konkursy
-wywiady, ankiety
-tworzenie albumów, plakatów i referatów
-współpraca z kołem łowieckim, leśniczym, pielęgniarką szkolną, strażą pożarną oraz z przedstawicielem Wydziału Ochrony Środowiska w Starym Targu
-praca w grupach, zespołach i indywidualna

2. Środki dydaktyczne

-okazy naturalne
-tablice i plansze
-foldery, mapy
-nagrania magnetofonowe
-gry dydaktyczne
-książki i czasopisma
-karty pracy

3. Literatura

Książki:

Zieloną ścieżką – Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
Edukacja Ekologiczna w Szkole -Wydawnictwo Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Elblągu
Zielonymi ścieżkami Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich –  A. Szarzyńska i A. Rozdziewicz
Woda Wspólnym Dobrem – Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi
Dziuple i ich mieszkańcy -Wydawca Towarzystwo Miłośników Przyrody Warmi i Mazur „ Natura”
Szkolny Monitoring Środowiska – Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi
Wykorzystanie porostów do oceny zanieczyszczenia środowiska – W. Fałtynowicz
Szkolna monografia „Nasza miejscowość” -D. Cichy

Czasopisma:

Przyroda Polska
Biuletyn EKO-edukacyjny
Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego
Biuletyn Informacyjny Ligi Ochrony Przyrody

V.   Przewidywane osiągnięcia dzieci.

Po realizacji programu uczeń:

-potrafi obserwować przyrodę, dostrzegać jej walory w najbliższym regionie (zna chronione obiekty i obszary chronione)
-wie, jak zachować się w środowisku
-potrafi przewidzieć skutki działalność gospodarki człowieka
-racjonalnie korzysta z zasobów przyrody
-podejmuje działania ekologiczne w szkole, w domu i środowisku
-docenia wpływ środowiska na zdrowie człowieka
-efektywnie współpracuje w grupie
-aktywnie uczestniczy w akcjach ekologicznych
-posługuje się wiedzą z zakresu ochrony środowiska
-wie, jak opiekować się zwierzętami podczas zimy i roślinami

VI.    Ewaluacja

-ankiety
-wyniki konkursów
-obserwacja zachowań uczniów w środowisku
-aktywny udział w akcjach, imprezach ekologicznych
-rozmowy z uczniem, nauczycielami i rodzicami

TETATYKA ZAJĘĆ

I. Wzbogacanie wiedzy ekologicznej

1. Czym zajmuje się ekologia? – pojęcia ekologiczne[ biocenoza, ekosystem, środowisko]
2. Organizacje ekologiczne i instytucje zajmujące się ochroną przyrody w Polsce.
3. Formy ochrony przyrody w Polsce.
4. Drzewa jako pomniki przyrody.
5. Ekologiczne znaki graficzne stosowane przez producentów.
6. Co to jest dziura ozonowa i efekt cieplarniany?
7. Jaka jest rola drzew i lasów?
8. Czytamy czasopisma ekologiczne.

II. Rozwój świadomości ekologicznej

1. Segregacja śmieci – po co ?
2. Szkodliwość spalania plastików – uświadamianie dzieci oraz zachęcanie rodziców przez dzieci do zaprzestania spalania odpadów.
3. Jak zmniejszyć ilość swoich śmieci?
4. Co zanieczyszcza powietrze? Powietrze takie masz jak o nie dbasz.
5. Określenie stopnia zanieczyszczenia powietrza w naszej okolicy.
6. Co zanieczyszcza wodę?
7. Oszczędne gospodarowanie wodą.
8. Jak hałas wpływa na człowieka? Jak z nim walczyć?
9. Czy twój dom jest ekologiczny? – ankieta.
10. Bądź mądry oszczędzaj.
11. Sposoby pozbywania się śmieci.
12. Dlaczego nie wolno wypalać traw? Spotkanie ze strażakiem.
13. Jak zachować się w lesie i miejscu chronionym?
14. Co to są gospodarstwa ekologiczne?
15. Jak rolnictwo i przemysł wpływa na środowisko?
16. Zagrożenia motoryzacyjne środowiska.
17. Czy człowiek jest zdrowy w zatrutym środowisku? Zdrowie to najcenniejszy skarb – spotkanie z pielęgniarką.
18. Woda źródłem życia – spotkanie z przedstawicielem Wydziału Ochrony Środowiska w Starym Targu.
19. Skąd się biorą ścieki – wycieczka do oczyszczalni ścieków w Zielonkach.
20. Co to jest biodegradacja? – ekologia w kuchni i w łazience.

III.  Imprezy ekologiczne i wycieczki

1. Przygotowanie akcji Sprzątanie Świata.
2. Przygotowanie inscenizacji z okazji Światowego Dnia Ziemi.
3. Przygotowanie apelu z okazji Dni Lasu i Zadrzewień- spotkanie z leśniczym.
4. Nasza okolica w różnych porach roku- prezentacja prac plastycznych.
5. Najpiękniejsze zakątki naszej okolicy- wystawka fotografii.
6. Walory turystyczne naszego regionu i Polski- albumy.
7. Wycieczka do Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie.
8. Drzewa występujące w naszej okolicy- gazetka.
9. Naturalne i odnawialne źródła energii- wycieczka do kotłowni w Zielonkach.
10/11/12/13.
Obserwacje ekologiczno
-przyrodnicze w parku, na łące i na polu
– choinka dla zwierząt.
14. Udział w konkursach ekologicznych.

IV. Najbliższe środowisko

1. Jakie rośliny rosną w ogródku szkolnym- oznaczanie roślin.
2. Jakie rośliny chronione występują w najbliższej okolicy.
3. Jakie zwierzęta chronione spotykamy w naszej okolicy.
4. Formy ochrony przyrody w najbliższym środowisku.
5. Pomniki przyrody na naszym terenie.
6. Najpiękniejsze zakątki naszego regionu- zdjęcia.
7. Nasza okolica w różnych porach roku- opis lub rysunki.
8. Jakie zmiany pozytywne zaobserwowałem w naszym środowisku i co jeszcze zmienił bym gdybym mógł- referat.
9/10/11. Mój wkład w ochronę środowiska
– porządkowanie terenów rekreacyjnych wokół szkoły
-pielęgnacja roślin w szkole i ogrodzie szkolnym
-dokarmianie zwierząt

Skip to content