Cele i zadania

  • Dołącz do nas

Cele i zadania

Opiekun – mgr Małgorzata Czerwińska

Uczniowski Klub Sportowy Herkules  powstał przy Szkole Podstawowej w Szropach, w 2001 roku z inicjatywy społeczności lokalnej.
Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków.
Swoje zadania realizuje zgodnie z opracowanym Statutem we współpracy z Dyrektorem szkoły, sąsiednimi Klubami sportowymi oraz władzami samorządowymi.

Zgodnie ze Statutem głównym celem Klubu  jest:

Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków.
Aktywne uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze samorządu terytorialnego i poza nim
Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkoły w celu rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego
Organizowanie działalności sportowej uczniom i ich rodzinom ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Funkcję Prezesa Klubu pełni społecznie Małgorzata Czerwińska, nauczyciel  wychowania fizycznego  w Szkole Podstawowej w Szropach.
Na każdy rok działalności Klubu Prezes opracowuje  Kalendarz imprez sportowych, który ułatwia sprawną realizację zamierzeń Klubu.
Uczniowie biorący udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych  aktywnie ćwiczą dwa razy w tygodniu.

Skip to content