Biblioteka mu...

 • Dołącz do nas

Biblioteka multimedialna

W styczniu 2008 r. nasza szkoła w ramach programu „Biblioteka Multimedialna” otrzymała nowy sprzęt komputerowy, współfinansowany ze środków MEN i Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

f273_09f273_10f274_04
Celem ICIM jest:

 1. Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii
 2. Ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej
 3. Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia
 4. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego
 5. Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej
 6. Umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.

REGULAMIN INFORMATYCZNEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 1. Multimedialne Centrum Informacji służy uczniom oraz pracownikom szkoły jako źródło wiedzy i informacji
 2. Centrum czynne jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej
 3. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody bibliotekarza.
 4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu czytelni.
 5. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby.
 6. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z ICIM czas pracy przy komputerze może być ograniczony. Pierwszeństwo mają uczniowie korzystający z komputerów w celach edukacyjnych.
 7. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania.
 8. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz Internetu.
 9. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 10. Wprowadzanie do komputera własnych dyskietek, płyt CD-ROM, DVD może odbywać się tylko za wiedzą i zgodą bibliotekarza.
 11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 12. Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik.
 13. Podczas pracy w ICIM należy zachować spokój oraz dbać o porządek i przestrzegać elementarnych zasad etyki internauty.
 14. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 15. Za nieprzestrzeganie regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony prawa korzystania z ICIM na określony czas.

Skip to content