Będę robił to...

  • Dołącz do nas

Będę robił to co lubię i zobaczę to czego nie widziałem

Celem niniejszego programu jest  umożliwienie uczniom szerszego rozwoju proponując nowe umiejętności rozwijania zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień oraz pożyteczne spędzenie wolnego czasu, podniesienie poziomu wiedzy uczniów naszej szkoły w zakresie bogactwa kulturowego ojczyzny poczynając od poznania najbliższego otoczenia oraz naszej stolicy. Nasz szkoła znajduje się w Szropach, w typowej wiejskiej gminie województwa pomorskiego. Większość naszych dzieci pochodzi z ubogich rodzin, często zagrożonych różnymi formami patologii społecznej. Bezrobocie na terenie Gminy Stary Targ osiąga wysoki procent i ma charakter bezrobocia strukturalnego. W najtrudniejszej sytuacji są rodziny  ze środowisk popegeerowskich i mało rolnych. Poziom wykształcenia mieszkańców odbiega od poziomu wykształcenia mieszkańców powiatu, województwa. W związku z trudną sytuacją materialną wielu rodzin ( nawet zaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych dzieci – niedożywienie) często na rozwój i kształcenie umiejętności nie ma środków finansowych. Dzieci z takich rodzin mają mniejsze szanse rozwoju niż ich rówieśnicy ze środowisk dobrze sytuowanych. Jest to bardzo przykre zjawisko, bowiem w wielu przypadkach towarzyszy temu uczucie bezsilności i bezradności. Realizacja programu pozwoli na aktywizację uczniów do poszukiwania wiedzy, rozbudzi jej zainteresowania, da szansę poradzenia sobie w życiu  oraz rozszerzy możliwości spędzania wolnego czasu. Projekt umożliwia także zapoznanie rodziców i środowiska lokalnego z efektami realizacji niniejszego programu poprzez wystawy tematyczne z poszczególnych działań, prezentacje przedstawień teatralno-taneczno-muzycznych. współuczestnictwo w realizacji działań. Uczestnikami programu będą uczniowie Szkoły Podstawowej w Szropach ich rodzice oraz inni mieszkańcy miejscowości wchodzących w obwód naszej szkoły.

Projekt przewiduje:

I.      Podjęcie różnych działań w formie różnorodnych zajęć rozwijających zainteresowania i upodobania
II.    Kształtowanie umiejętności w zakresie języka obcego oraz technologii informatycznej i nauk przyrodniczo-ekologicznych
III.  Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji podczas zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym
IV.  Poznanie własnego regionu i kraju
V.    Wykorzystanie zdobytej w trakcie realizacji programu wiedzy i umiejętności

Skip to content