Procedury pos...

 • Dołącz do nas

Procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych – ochrona uczniów i pracowników placówki przed Covid-19

ZARZĄDZENIE Nr 8/2020/2021

 DYREKTORA   SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. FELIKSA ŁOYKI W SZROPACH

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19

Na podstawie § 2 rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecznych
i higienicznych warunków w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1.

     W związku z możliwością organizacji od 1 września 2020 r. nauki w szkole w formie stacjonarnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom przed zakażeniem się Covid-19 wprowadzam procedury bezpieczeństwa, które stanowią załączniki 1-15 do zarządzenia.

 § 2.

Wyznaczam na dzień 28. 08.2020 r. godz.8.00 szkolenie pracownikom pedagogicznym Szkoły Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach  i pracownikom administracji oraz obsługi  z zasad postępowania zgodnie z procedurami, o których mowa w §1.

§ 3.

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dyrektor szkoły

Teresa Skolimowska

 

Załącznik 1

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 8

z dnia 28.08.2020 r.

 

 Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły lub świetlicy.

Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO.

I. Przyprowadzanie dziecka do szkoły

 1. Do szkoły rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.
 2. Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Młodsze dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe. Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu.
 3. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.
 4. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły może wchodzić na teren placówki jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady – jeden rodzic
  z dzieckiem i w odstępie 2 metrów od kolejnego rodzica z dzieckiem. Musi posiadać rodzic maseczkę zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe.
 5. Rodzic przy wejściu do szkoły jest zobowiązany skorzystać z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku  przy wejściu do placówki.
 6. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych
  z materiałów pluszowych lub tkanin.
 7. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 8. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich  w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 9. Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
 10. W sytuacji, gdy pracownik odbierający dziecko przyprowadzone do placówki przez rodzica lub udające się na konsultacje, zauważy, że ma ono objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną, może podjąć decyzję o nie przyjęciu dziecka do szkoły.

II. Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
 2. Nauczyciel  lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia                     i odprowadza je do rodzica/ prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.
 3. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
 4. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.
 5. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 1. Uczeń klasy I-III po zakończonych zajęciach, udaje się do szatni i do wyjścia B,uczeń klasy IV, VIa, VI b do szatni i wyjścia A, uczeń klasy V, VII, VIII do szatni i wyjścia D w celu opuszczenia szkoły.

Załącznik 2

Do Zarządzenia Dyrektora Nr. 8

z dnia 28.08. 2020 r.

Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej

 1. Nauczyciel/ wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu.
  W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i wyposażenia.
 2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel/wychowawca świetlicy ma obowiązek zgłosić fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy niezwłocznie wyprowadzić dzieci z sali i powiadomić dyrektora.
 3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel / wychowawca świetlicy lub specjalista prowadzący zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych.
 4. Jedna grupa uczniów/ wychowanków powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej.
 5. Grupa może liczyć nie więcej niż 25 uczniów.
 6. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.
 7. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty
  i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić
  i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły.
 8. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub pomoc nauczyciela/woźną.
 9. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.
 10. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli nie są w stanie same ich rozwiązać.
 11. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach.
 12. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów / reguł warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie szkoły: w budynku, na placu zabaw, na boisku szkolnym oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez uczniów.
 13. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra odległości od innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.
 14. Opiekunowie przebywający w jednej Sali powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5 m.
 15. Uczniowie klas młodszych bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy stolikach w stałych miejscach.
 16. Zabawki /pomoce używane przez ucznia w świetlicy szkolnej są odkładane do jego indywidualnego pudełka i dezynfekowane po dniu pobytu dziecka w szkole.
 17. Uczniowie klas IV – VIII korzystający z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie wymieniają się nimi między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do plecaka.
 18. Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne mu do zajęć i konsultacji.
 19. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani podawać lekarstw.
 20. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
 21. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem dzieci.

Załącznik 3

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 8

z dnia 28.08. 2020 r.

Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boisko szkolne 

 1. Szkoła w okresie COVID – 19  nie organizuje wyjść poza ogrodzony teren szkoły.
 2. Dzieci/ wychowankowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli,  będą korzystać z placu zabaw i boisk szkolnych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.
 3. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw lub boisko szkolne,nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca uwagę na obowiązujące w szkole Regulaminy korzystania
  z boiska i placu zabaw.
 4. Nauczyciel na placu zabaw i boisku ogranicza aktywności uczniów  sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny 1,5  metra.
 5. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, a dzieci przebierają się w odpowiedniej w odległości od siebie z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 metra.
 6. Uczniowie w szatni niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na dwór, nakładając ubranie wierzchnie (kurtkę, buty itp.) i czekają w wyznaczonym przez nauczyciela  miejscu.
 7. Przed wyjściem grupy z budynku szkoły nauczyciel ma obowiązek przeliczenia dzieci. Powrót do budynku szkoły z placu zabaw lub boiska szkolnego odbywa się po sprawdzeniu przez nauczyciela liczby dzieci, ustawieniu uczniów z zachowaniem dystansu społecznego. Po powrocie do szkoły i udaniu się do szatni obowiązują zasady zachowania opisane w pkt. 5 i 6.
 8. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska i placu zabaw są dezynfekowane poprzez oprysk środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie i zajęciach grupy uczniów. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły. Następna grupa uczniów może przebywać na placu zabaw i boisku po zakończonych czynnościach dezynfekcji.

Załącznik 4

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 8

z dnia 28.08. 2020 r.

Procedura pobytu grupy na placu zabaw i boisku szkolnym  w wyznaczonych strefach

W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali ze szkolnego placu zabaw i boiska szkolnego przy zachowaniu następujących zasad:

 1. Plac zabaw i boisko szkolne są zamknięte jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
 2. Na boisku szkolnym każda grupa ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie zabawy i gier sportowych.
 3. Wyznaczone strefy są zaznaczone za pomocą biało-czerwonych taśm. Między wyznaczonymi placami zabaw dla poszczególnych grup musi być zachowana odległość między dziećmi minimum 1,5 metra.
 4. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody dzieci zachowując reżim sanitarny.
 5. Na placu zabaw i boisku szkolnym dzieci mogą przebywać bez maseczek ochronnych.
 6. Na placu zabaw i boisku każda grupa może przebywać jedynie w wyznaczonej dla niej strefie.
 7. Opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
 8. Podczas pobytu na placu zabaw i boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko     z tych sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji, nie zostały wyłączone z użytkowania i nie zostały oznaczone taśmami.
 9. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw i boisku dopuszczone do użytku przez Dyrektora na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane.
 10. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw i gier sportowych, ingeruje, gdy zaistnieje konflikt między nimi.
 11. Powrót do budynku szkolnego odbywa się po uprzednim przeliczeniu wszystkich dzieci w grupie wychowawczej.
 12. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich środkiem – mydłem bakteriobójczym i środkiem dezynfekcyjnym.

Załącznik 5

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 8

z dnia 28.08.2020 r.

Procedura  stosowania zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych

 1. W razie wystąpienia konieczności przeprowadzenia zabiegów higienicznych u ucznia nauczyciel zgłasza ten fakt woźnej oddziałowej lub pomocy nauczyciela.
 2. Zabiegi higieniczne będą przeprowadzane w jednym miejscu wyznaczonym przez dyrektora placówki. Po zabiegach pomieszczenie jest poddawane ponownej dezynfekcji.
 3. W miejscu przeprowadzanego zabiegu higienicznego mogą znajdować się wyłącznie dwie osoby, czyli dziecko i woźna lub drugi nauczyciel.
 4. W czasie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka personel powinien być ubrany w indywidualne środki ochrony osobistej, czyli rękawiczki jednorazowe, maseczkę zakrywającą usta i nos, oraz fartuch lub kombinezon z długim rękawem.
 5. Ubranie dziecka należy zabezpieczyć wkładając do jednorazowego foliowego woreczka i odłożyć w bezpieczne, wyznaczone do tego celu miejsce. Ubranie należy zwrócić rodzicowi dziecka, podczas odbioru dziecka z przedszkola.
 6. Po przeprowadzeniu zabiegów higienicznych personel jest zobowiązany do zmiany środków ochrony (ściągnięte środki ochrony należy zabezpieczyć i wyrzucić do kosza specjalnie do tego przeznaczonego), umycia rąk według instrukcji wywieszonych w toaletach, pod ciepłą bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekującego i wytrzeć  w jednorazowy ręcznik papierowy oraz nałożenie nowych rękawiczek jednorazowych i maseczki na nos i usta.

Załącznik 6

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 8

z dnia 28.08. 2020 r.

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u ucznia

 1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch lub kombinezon).
 2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu (najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową, przyłbice, zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki.
 3. Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która
  w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.
 4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko
  ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.
 5. Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
 6. Nauczyciel otwiera okno.
 7. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy).
 8. Dziecko prowadzone jest do izolatorium, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców.
 9. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
 10. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom zgodnie z procedurą odbioru dzieci ze szkoły.
 11. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, które wykazują objawy w momencie przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.
 12. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.

Załącznik 7

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 8

z dnia 28.08. 2020 r.

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika

 1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch).
 2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób.
 3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która przejmie obowiązki pracownika.
 4. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to podaje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
 5. Otwiera okno.
 6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami (kaszel, duszność, gorączka).
 7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi, dzieci wraz z osobą wyznaczoną przez dyrektora szkoły myją dokładnie ręce, dezynfekują, opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
 8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.
 9. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy.

Załącznik 8

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 8

z dnia 28.08. 2020 r.

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach

 1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem  COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie
  z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.
 2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1.
 3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się na wejściu do szkoły, zgłasza  woźnemu spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela. Woźny dane wpisuje do Księgi wejść do szkoły.
 4. Pracownik szkoły ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.
 5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub funkcjonowania szkoły, rodzic może  kontaktować  się z nauczycielem przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie..
 6. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie się z dyrektorem – tel. 55 267 01 33  lub drogą mailową sp.szropy18@wp.pl po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2,3,4.
 7. Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z sekretariatem szkoły: tel. 55 267 0133

Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki.

Załącznik 9

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 8

z dnia 28.08. 2020 r.

Procedura dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych

Dezynfekcja zabawek stanowi podstawową formę przeciwdziałania temu zjawisku oraz zapobiegania i przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19. Dezynfekcja polega na podjęciu czynności mających na celu niszczenie drobnoustrojów oraz ich przetrwalników. W przypadku szkół i przedszkoli dezynfekowanie zabawek oznacza przede wszystkim niszczenie wirusów, bakterii, grzybów.

W czasie otwarcia szkoły w dobie epidemii COVID – 19 zarządza się podwójny zakres dezynfekcji: w czasie wyjścia dzieci z sali oraz po każdym dniu zabawy dziecka zabawkami przez niego użytymi.

W czasie epidemii zabawki są dezynfekowana po użyciu przez dziecko odłożonych do indywidualnego pojemnika zabawek. Zabawki z pojemnika są dezynfekowane
i odkładane na 48 – godzinną kwarantannę zanim powrócą na półkę do ponownego użycia.

Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić w dwóch etapach:

Etap 1: mycie, czyszczenie, pranie

 1. Każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić — powierzchnię zabawki należy przemyć ciepłą wodą z dodatkiem szarego mydła. Pozwala to usunąć brud i tłuszcz oraz bakterie. Po umyciu każdej zabawki należy dokładnie wypłukać gąbkę.
 2. Należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca — za pomocą małej szczoteczki należy także wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie.
 3. Niektóre zabawki można myć w zmywarce — zabawki twarde, niewielkich rozmiarów można również myć w zmywarce do naczyń, zalecana jest temperatura 82°C.
 4. Zabawki pluszowe należy regularnie prać — w przypadku maskotek i innych zabawek wykonanych z tkanin konieczne jest pranie, tylko w ten sposób możliwe będzie pozbycie się niebezpiecznych dla zdrowia roztoczy. Pranie powinno odbywać się
  w temperaturze 71°C przez trzy minuty lub w temperaturze 65°C przez dziesięć minut.

Mycie i czyszczenie zabawek nie gwarantuje zniszczenia wirusów, grzybów czy prątków. Dlatego drugim, niezbędnym etapem, jest dezynfekcja zabawek za pomocą specjalnych preparatów.

Etap 2: dezynfekcja

 1. Przed dezynfekcją każda zabawka powinna zostać umyta — dezynfekcja jest drugim etapem postępowania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa higienicznego zabawek, dlatego przeprowadzenie jej bez wcześniejszego umycia lub wyprania przedmiotów będzie bezcelowe.
 2. Zabawki powinny być dezynfekowane: zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci:
 • środkiem utleniającym w rozcieńczeniu 1:100,
 • dezynfekującą chusteczką nasączoną 70% alkoholem.
 1. Środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta — skrócenie czasu dezynfekcji nie zapewni skuteczności całego procesu, natomiast jego wydłużenie może mieć szkodliwy wpływ na przedmiot.
 2. Jeżeli jest to możliwe — po dezynfekcji zabawki dobrze jest suszyć na wolnym powietrzu.

Sposoby czyszczenia i dezynfekcji poszczególnych zabawek

Zabawki plastikowe, metalowe, drewniane

Najłatwiejszą w utrzymaniu czystości grupą zabawek są te wykonane z plastiku, metalu lub drewna, w szczególności, jeżeli są to przedmioty dużych rozmiarów. Należy czyścić je za pomocą ciepłej wody z mydłem. Po myciu upewnić się, że zabawka została dokładnie wytarta i wysuszona. Następnie każdy przedmiot przecieramy ścierką nasączoną odpowiednim środkiem dezynfekującym.

Procedura mycia i dezynfekcji zabawek

Zabawki materiałowe

Zabawki wykonane z wszelkiego rodzaju puszystych materiałów oraz zabawki wypchane są określane jako zabawki miękkie. Najłatwiejszym sposobem czyszczenia jest wypranie
w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła do prania. Rzeczy, których nie można zanurzyć
w wodzie, należy czyścić w taki sposób, w jaki czyszczone są dywany lub tapicerki. W celu przeprowadzenia dezynfekcji do prania należy użyć proszku lub płynu o właściwościach dezynfekujących, a w odniesieniu do zabawek pranych bez pełnego zamoczenia – specjalnego preparatu w sprayu do dezynfekcji zabawek. Przed udostępnieniem dzieciom przedmioty muszą zostać dokładnie wysuszone.

W czasie epidemii COVID wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe zostają usunięte
i schowane w zabezpieczonych workach – niemożliwe do użycia ze względu na brak możliwości skutecznej dezynfekcji

Zabawki elektroniczne

Zabawki elektroniczne nie mogą być czyszczone z użyciem dużej ilości wody. Ich mycie
i czyszczenie polega na dokładnym przetarciu gąbką nasączoną wodą z dodatkiem szarego mydła. Następnie zabawkę należy dokładnie wytrzeć ściereczką nasączoną środkiem dezynfekującym – może być to ten sam środek, którego używa się do dezynfekowania zabawek drewnianych i plastikowych. Podobnie, jak w przypadku wcześniej opisanych zabawek – przedmioty należy dokładnie wysuszyć przed udostępnieniem dzieciom.

Zabawki i instrumenty muzyczne (flet, trąbka, gwizdek)

Instrumenty należy myć w wodzie z dodatkiem szarego mydła, można także na chwilę zanurzyć je we wrzątku. Następnie każda część powinna zostać poddana dezynfekcji przeznaczonym do tego celu preparatem. Instrumenty muzyczne z ustnikami trzeba dezynfekować po każdym użyciu.

W czasie epidemii COVID 19 nie używa się instrumentów z ustnikami – są usunięte.

Plastelina, ciastolina, narzędzia do wycinania

Wszelkie narzędzia służące do przycinania ciastoliny i plasteliny należy myć i dezynfekować zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zabawek plastikowych. Narzędzia te mogą być myte w zmywarce do naczyń (jeżeli nie posiadają drewnianych elementów). Po umyciu każdy przedmiot przecieramy ścierką nasączoną odpowiednim środkiem dezynfekującym.
Po upływie czasu wskazanego przez producenta zabawkę należy opłukać wodą w celu pozbycia się nieprzyjemnego zapachu użytego środka dezynfekującego.

Plastelinę oraz ciastolinę wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta.

Kredki

Ze względu na charakterystyczny surowiec, z którego wykonane są kredki – nie zaleca się mycia ich z użyciem wody. Kredki, z których korzysta więcej niż jedno dziecko, w celu dezynfekcji przecierać chusteczką nasączoną preparatem dezynfekującym.

Książki

Rutynowe czyszczenie książek powinno polegać na wycieraniu z kurzu suchą ściereczką. Widoczne zabrudzenia okładek przecierać lekko zwilżoną chusteczką. W celu dezynfekcji przetrzeć okładkę książki chusteczką nasączoną odpowiednim preparatem, a następnie wytrzeć do sucha.

W czasie epidemii COVID 19 nie używa się książek, puzzli, kredek i materiałów plastycznych do ogólnego użycia. Dopuszcza się używanie kredek indywidualnych trzymanych w indywidualnych szafkach lub pudełkach.

Nowe zabawki

Każda nowa zabawka przed udostępnieniem dzieciom musi zostać zdezynfekowana. Mycie na ogół można ograniczyć do przetarcia ściereczką nasączoną wodą z mydłem, do dezynfekcji zaś wystarczy przetarcie chusteczką z preparatem dezynfekującym. Maskotki
i inne przedmioty wykonane z materiału należy spryskać preparatem w sprayu.

Wybór preparatów do mycia i dezynfekcji

Do mycia i czyszczenia zabawek w pierwszym etapie wystarczy ciepła woda oraz szare mydło – również w przypadku maskotek i innych przedmiotów wykonanych z tkanin.

Natomiast drugi etap – dezynfekcja, wymaga większej uwagi.

Zaleca kierowanie się następującymi wskazówkami:

 • preparat powinien być bezwonny,
 • preparat nie może podrażniać skóry,
 • preparat nie powinien wymagać spłukiwania,
 • preparat nie może niszczyć dezynfekowanej powierzchni,
 • preparat powinien posiadać oznaczenie producenta „przeznaczony do zabawek” albo „nieszkodliwy dla dzieci”.

Załącznik 10

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 8

z dnia 28.08. 2020 r.

Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia  i rozprzestrzeniania się koronawirusa

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii):

 1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
 2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Załącznik 11

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 8

z dnia 28.08. 2020 r.

Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej

 1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do pracowni dezynfekują ręce.
 2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po Sali bez koniecznej potrzeby.
 3. Po zakończonych zajęciach, pracownik obsługi dokonuje dezynfekcji klawiatury, pulpitu, pomocy dydaktycznej  przy użyciu środka dezynfekcyjnego
 4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.

Załącznik 12

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 8

z dnia 28.08. 2020 r.

Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych
i  innych specjalistycznych.

 1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do Sali  dezynfekują ręce.
 2. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą po Sali bez koniecznej potrzeby.
 3. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę.
 4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.
 5. Przed wyjściem z Sali, uczniowie dezynfekują ręce.

Skip to content