STATUT

  • Dołącz do nas

STATUT

STATUT 

OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. FELIKSA ŁOYKI W SZROPACH

Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI

 

Stan prawny na dzień 1 września 2022 r.

Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 12/09/2022 w dniu 15 września 2022 r.

 

Spis treści:

DZIAŁ I Przepisy ogólne……………………………………………………………………………………… 6

Rozdział 1 Informacje ogólne o szkole…………………………………………………………………….. 6

Rozdział 2 Misja szkoły, model absolwenta………………………………………………………………. 7

Rozdział  3 Cele i zadania szkoły……………………………………………………………………………… 8

DZIAŁ II Sposoby realizacji zadań szkoły……………………………………………………….. 11

Rozdział 1 Informacje wstępne…………………………………………………………………………….. 11

Rozdział 2 Programy nauczania, wymagania i zasady dopuszczania do użytku w szkole……. 12

Rozdział 3 Podręczniki i materiały edukacyjne, zasady dopuszczania do użytku w szkole…… 14

Rozdział 4  Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych    i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej…………………………………………………………………………………. 15

Rozdział 5 Program wychowania i profilaktyki………………………………………………………… 17

DZIAŁ III Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej…………………………………………………………………………………………………………….. 21

Rozdział 1 Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole………………… 21

Rozdział 2  Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole………………………………. 23

Rozdział 3  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu…………………………… 26

Rozdział 4  Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom……………………….. 27

Rozdział 5 Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej……………………………………………………………………………………………………….. 30

Rozdział 6 Obowiązki wychowawcy klasy  w zakresie wspierania uczniów……………………… 31

Rozdział 7 Zadania i obowiązki pedagog i psychologa………………………………………………… 33

Rozdział 7a Zadania i obowiązki pedagog specjalnego………………………………………………… 35

Rozdział 8 Zadania i obowiązki logopedy…………………………………………………………………. 36

Rozdział 9 Zadania i obowiązki doradcy zawodowego……………………………………………….. 36

Rozdział 10 Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym…………………………………………….. 37

Rozdział 11 Nauczanie indywidualne……………………………………………………………………… 41

Rozdział 12 Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki………………………………. 42

Rozdział 13 Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na I – szym etapie edukacyjnym… 44

Rozdział 14 Szczególne obowiązki nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej……………………….. 46

Rozdział 15 Pomoc materialna uczniom…………………………………………………………………. 47

DZIAŁ IV Organy szkoły i ich kompetencje……………………………………………………… 49

Rozdział  1 Dyrektor szkoły…………………………………………………………………………………. 49

Rozdział 2 Rada pedagogiczna………………………………………………………………………………. 54

Rozdział 3 Rada Rodziców…………………………………………………………………………………… 57

Rozdział 4 Samorząd uczniowski…………………………………………………………………………… 59

Rozdział 5 Zasady współpracy organów szkoły………………………………………………………… 61

Rozdział 6  Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły……………………………………… 62

DZIAŁ V Organizacja nauczania……………………………………………………………………… 63

Rozdział 1 Działalność dydaktyczno-wychowawcza………………………………………………….. 63

Rozdział 2  Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych i międzyklasowych           64

Rozdział 3  Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u…………………………………………………… 65

Rozdział 4 Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć – WF, drugi język obcy………. 66

Rozdział 5 Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki…………………………. 67

DZIAŁ VI Organizacja  wychowania i opieki…………………………………………………… 67

Rozdział 1 Szkolny system wychowania………………………………………………………………….. 67

Rozdział 2 Wolontariat w szkole………………………………………………………………………….. 69

Rozdział 3 Współpraca z rodzicami……………………………………………………………………….. 71

DZIAŁ VII  System doradztwa zawodowego………………………………………………….. 72

Rozdział 1 Założenia programowe………………………………………………………………………… 72

Rozdział 2 Sposoby realizacji działań doradczych……………………………………………………… 74

Rozdział 3 Osoby odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialności………………………………….. 76

Rozdział 4  Przewidywane rezultaty………………………………………………………………………. 78

DZIAŁ VIII Organizacja szkoły………………………………………………………………………….. 79

Rozdział 1  Baza szkoły……………………………………………………………………………………….. 79

Rozdział 2  Organizacja nauczania w szkole…………………………………………………………….. 79

Rozdział 2a  Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 82

Rozdział 3  Działalność innowacyjna……………………………………………………………………… 85

Rozdział 4 Praktyki studenckie……………………………………………………………………………… 86

Rozdział  5 Świetlica szkolna……………………………………………………………………………….. 86

Rozdział 6 Stołówka szkolna……………………………………………………………………………….. 88

Rozdział 7 Biblioteka szkolna……………………………………………………………………………….. 88

Rozdział 8 Zespoły nauczycielskie  i zasady ich pracy…………………………………………………… 91

Rozdział 9 Rodzaje zespołów nauczycielskich  i ich zadania………………………………………….. 92

DZIAŁ IX Oddział przedszkolny………………………………………………………………………… 95

Rozdział 1 Informacje ogólne………………………………………………………………………………. 95

Rozdział 2 Bezpieczeństwo dzieci…………………………………………………………………………… 96

Rozdział 3  Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego…………………………………………. 96

Rozdział 4 Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego………………….. 97

Rozdział 5 Prawa i obowiązki dziecka w oddziale przedszkolnym…………………………………. 97

DZIAŁ X Nauczyciele i inni pracownicy szkoły………………………………………………. 98

Rozdział 1 Zadania nauczycieli………………………………………………………………………………. 98

Rozdział 2 Zadania wychowawców klas………………………………………………………………… 100

Rozdział 3 Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom…………….. 102

Rozdział 4 Pracownicy szkoły……………………………………………………………………………… 104

Rozdział 5 Regulamin pracy………………………………………………………………………………… 105

DZIAŁ XI Obowiązek szkolny…………………………………………………………………………… 106

Rozdział 1 Informacje ogólne…………………………………………………………………………….. 106

Rozdział 2 Odroczenie obowiązku szkolnego…………………………………………………………. 106

Rozdział 3 Inne formy spełniania obowiązku szkolnego……………………………………………. 107

DZIAŁ XII Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej………………… 108

Rozdział 1 Członek społeczności szkolnej………………………………………………………………. 108

Rozdział 2 Prawa i obowiązki uczniów………………………………………………………………….. 109

Rozdział 3 Strój szkolny……………………………………………………………………………………. 112

Rozdział 4 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń……………….. 112

Rozdział 5 Nagrody………………………………………………………………………………………….. 113

Rozdział 6 Kary……………………………………………………………………………………………….. 114

Rozdział 7 Przeniesienie ucznia do innej szkoły……………………………………………………….. 115

DZIAŁ XIII Wewnątrzszkolne zasady oceniania…………………………………………… 117

Rozdział 1 Informacje ogólne…………………………………………………………………………….. 117

Rozdział 2 Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów………………………………….. 118

Rozdział 3 Rodzaje ocen szkolnych………………………………………………………………………. 119

Rozdział 4 Jawność ocen……………………………………………………………………………………. 119

Rozdział 5 Uzasadnianie ocen……………………………………………………………………………… 120

Rozdział 6 Skala ocen z zajęć edukacyjnych……………………………………………………………. 120

Rozdział 7 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów………………………………. 121

Rozdział 8 System oceniania na I etapie edukacyjnym………………………………………………… 123

Rozdział 9 Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII………………………………………. 126

Rozdział 9a Ocenianie kształtujące………………………………………………………………………. 130

Rozdział 10 Ocenianie zachowania……………………………………………………………………….. 131

Rozdział 11 Kryteria ocen z zachowania………………………………………………………………… 134

Rozdział 12…………………………………………………………………………………………………….. 138

Klasyfikacja śródroczna i roczna………………………………………………………………………… 138

Rozdział 13 Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych         139

Rozdział 14 Egzamin klasyfikacyjny……………………………………………………………………… 140

Rozdział 15 Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym………………….. 141

Rozdział 16 Egzamin poprawkowy……………………………………………………………………….. 142

Rozdział 17 Egzamin ósmoklasisty……………………………………………………………………….. 144

Rozdział 18 Wyniki egzaminu……………………………………………………………………………… 145

DZIAŁ XIV Promowanie i ukończenie szkoły………………………………………………… 146

Rozdział 1 Informacje ogólne…………………………………………………………………………….. 146

Rozdział 2 Świadectwa szkolne i inne druki szkolne………………………………………………… 147

DZIAŁ XV Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole………………………. 148

Rozdział 1 Informacje ogólne…………………………………………………………………………….. 148

Rozdział 2 Procedury postępowania w przypadku zagrożenia……………………………………. 149

Rozdział 3 Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów……………………… 151

Rozdział 4 Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach…………………………………. 152

DZIAŁ XVI Ceremoniał szkolny……………………………………………………………………….. 154

Rozdział 1 Symbole szkolne………………………………………………………………………………… 154

Rozdział 2  Ślubowanie klasy pierwszej szkoły podstawowej……………………………………… 155

Rozdział 3 Pożegnanie absolwentów……………………………………………………………………. 155

DZIAŁ XVII Postanowienia końcowe…………………………………………………………….. 157

DZIAŁ XVIII Przepisy przejściowe…………………………………………………………………….. 157

 

 Statut Ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Szropach 

z Oddziałami Przedszkolnymi

Skip to content