STATUT

  • Dołącz do nas

STATUT

STATUT 

OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ FELIKSA ŁOYKI W SZROPACH

Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI

 

Stan prawny na dzień 1 września 2017 r.

Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 10/28/11/17 w dniu 28 listopada 2017 r.

 

Spis treści:

 

DZIAŁ I. Przepisy ogólne ………………………………………………………………….. 6

Rozdział 1. Informacje ogólne o szkole ………………………………………………………………. 6

Rozdział 2. Misja szkoły, model absolwenta………………………………………………………. 7

Rozdział  3Cele i zadania szkoły…………………………………………………………………………. 8

DZIAŁ II. Sposoby realizacji zadań szkoły ………………………………………….. 12

Rozdział 1. Informacje wstępne…………………………………………………………………………………… 12

Rozdział 2. Programy nauczania, wymagania i zasady dopuszczania do użytku w szkole ………………………………………………………………………………………………………….. 12

Rozdział 3. Podręczniki i materiały edukacyjne, zasady dopuszczania do użytku w szkole ………………………………………………………………………………………………………….. 14

Rozdział 4.  Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych    i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej …………………………………….. 15

Rozdział 5. Program wychowania i profilaktyki……………………………………………………….. 17

DZIAŁ III. Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej ………………………………………………………….. 21

Rozdział 1. Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole ….. 21

Rozdział 2.  Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole…………………….. 23

Rozdział 3.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu…………………. 26

Rozdział 4.  Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom……………. 28

Rozdział 5. Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej …………………………………………………………………….. 30

Rozdział 6. Obowiązki wychowawcy klasy  w zakresie wspierania uczniów …………. 32

Rozdział 7. Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego.……………………………………………… 34

Rozdział 8. Zadania i obowiązki logopedy…………………………………………………………………. 35

Rozdział 9. Zadania i obowiązki doradcy zawodowego……………………………………………. 36

Rozdział 10. Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym …………………………………………………………………………………………………………………… 36

Rozdział 11. Nauczanie indywidualne………………………………………………………………………… 40

Rozdział 12. Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki ………………… 42

Rozdział 13. Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na I – szym etapie edukacyjnym ………………………………………………………………………………………………. 44

Rozdział 14. Szczególne obowiązki nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej…………… 46

Rozdział 15. Pomoc materialna uczniom…………………………………………………………………… 46

DZIAŁ IV. Organy szkoły i ich kompetencje ……………………………………….. 48

Rozdział  1. Dyrektor szkoły………………………………………………………………………. 49

Rozdział 2. Rada pedagogiczna………………………………………………………………….. 53

Rozdział 3. Rada Rodziców ……………………………………………………………………….. 56

Rozdział 4. Samorząd uczniowski …………………………………………………………….. 59

Rozdział 5. Zasady współpracy organów szkoły………………………………………. 60

Rozdział 6.  Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły…………….. 62

DZIAŁ V. Organizacja nauczania ………………………………………………………. 62

Rozdział .1 Działalność dydaktyczno-wychowawcza……………………………………………. 62

Rozdział 2.  Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych i międzyklasowych……………………………………………………………………………………….64

Rozdział 3.  Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u………………………………………….. 64

Rozdział 4. Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć: WF, drugi język obcy ………………………………………………………………………………………………………… 65

Rozdział 5. Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki ………. 66

DZIAŁ VI. Organizacja  wychowania i opieki ………………………………………. 67

Rozdział 1. Szkolny system wychowania………………………………………………. 67

Rozdział 2. Wolontariat w szkole………………………………………………………….. 69

Rozdział 3. Współpraca z rodzicami………………………………………………………. 71

DZIAŁ VII.  System doradztwa zawodowego ………………………………………. 72

Rozdział 1. Założenia programowe…………………………………………………………………. 72

Rozdział 2. Sposoby realizacji działań doradczych……………………………………….. 74

Rozdział 3. Osoby odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialności……………. 76

Rozdział 4  Przewidywane rezultaty……………………………………………………………….. 77

DZIAŁ VIII. Organizacja szkoły ………………………………………………………… 79

Rozdział 1.  Baza szkoły…………………………………………………………………………….. 79

Rozdział 2.  Organizacja nauczania w szkole………………………………………….. 79

Rozdział 3. Działalność innowacyjna …………………………………………………….. 82

Rozdział 4. Praktyki studenckie ……………………………………………………………… 82

Rozdział  5. Świetlica szkolna ………………………………………………………………….. 82

Rozdział 6. Stołówka szkolna…………………………………………………………………… 84

Rozdział 7. Biblioteka szkolna…………………………………………………………………. 84

Rozdział 8. Zespoły nauczycielskie  i zasady ich pracy………………………….. 87

Rozdział 9. Rodzaje zespołów nauczycielskich  i ich zadania……………….. 88

DZIAŁ IX. Oddział przedszkolny ………………………………………………………. 91

Rozdział 1. Informacje ogólne……………………………………………………………………………………. 91

Rozdział 2. Bezpieczeństwo dzieci…………………………………………………………………………….. 92

Rozdział 3.  Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego…………………………………… 93

Rozdział 4. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego…… 93

Rozdział 5. Prawa i obowiązki dziecka w oddziale przedszkolnym……………………….. 94

DZIAŁ X. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły …………………………………… 94

Rozdział 1. Zadania nauczycieli…………………………………………………………………. 94

Rozdział 2. Zadania wychowawców klas………………………………………………….. 97

Rozdział 3. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom … 99

Rozdział 4. Pracownicy szkoły………………………………………………………………….. 101

Rozdział 5. Regulamin pracy……………………………………………………………………… 101

DZIAŁ XI. Obowiązek szkolny ………………………………………………………… 102

Rozdział 1. Informacje ogólne………………………………………………………………. 102

Rozdział 2. Odroczenie obowiązku szkolnego…………………………………….. 103

Rozdział 3. Inne formy spełniania obowiązku szkolnego…………………. 103

DZIAŁ XII. Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej ……………. 104

Rozdział 1. Członek społeczności szkolnej……………………………………………………………….. 104

Rozdział 2. Prawa i obowiązki uczniów……………………………………………………………………. 105

Rozdział 3. Strój szkolny……………………………………………………………………………………………. 108

Rozdział 4. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń …. 108

Rozdział 5. Nagrody……………………………………………………………………………………………………… 110

Rozdział 6. Kary……………………………………………………………………………………………………………. 110

Rozdział 7. Przeniesienie ucznia do innej szkoły……………………………………………………… 111

DZIAŁ XIII Wewnątrzszkolne zasady oceniania…………………………………. 113

Rozdział 1. Informacje ogólne…………………………………………………………………………. 113

Rozdział 2. Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów……………… 114

Rozdział 3. Rodzaje ocen szkolnych……………………………………………………………….. 115

Rozdział 4. Jawność ocen…………………………………………………………………………………. 115

Rozdział 5. Uzasadnianie ocen………………………………………………………………………… 116

Rozdział 6. Skala ocen z zajęć edukacyjnych…………………………………………………. 116

Rozdział 7. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów…………… 117

Rozdział 8. System oceniania na I etapie edukacyjnym………………………………. 120

Rozdział 9. Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII…………………… 122

Rozdział 10. Ocenianie zachowania………………………………………………………………… 127

Rozdział 11. Kryteria ocen z zachowania……………………………………………………….. 129

Rozdział 12. Klasyfikacja śródroczna i roczna………………………………………………. 133

Rozdział 13. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych ………………………………………………………………………………….. 134

Rozdział 14. Egzamin klasyfikacyjny……………………………………………………………………… 135

Rozdział 15. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym …. 137

Rozdział 16. Egzamin poprawkowy…………………………………………………………………………138

Rozdział 17. Egzamin ósmoklasisty……………………………………………………………………….. 139

Rozdział 18. Wyniki egzaminu……………………………………………………………………………….. 141

DZIAŁ XIV. Promowanie i ukończenie szkoły ……………………………………. 141

Rozdział 1. Informacje ogólne…………………………………………………………………………. 141

Rozdział 2. Świadectwa szkolne i inne druki szkolne………………………………….. 142

DZIAŁ XV. Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole ……………….. 144

Rozdział 1. Informacje ogólne………………………………………………………………………….. 144

Rozdział 2. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia…………………….. 145

Rozdział 3. Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów…… 147

Rozdział 4. Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach…………………. 148

DZIAŁ XVI. Ceremoniał szkolny ……………………………………………………… 149

Rozdział 1. Symbole szkolne……………………………………………………………………………… 149

Rozdział 2.  Ślubowanie klasy pierwszej szkoły podstawowej……………………… 150

Rozdział 3. Pożegnanie absolwentów………………………………………………………………. 151

DZIAŁ XVII. Postanowienia końcowe ………………………………………………. 152

DZIAŁ XVIII. Przepisy przejściowe ………………………………………………….. 153

 Nowy Statut Szkoły Podstawowej w Szropach